به حرف من گوش کن


+ روشهای جالب توهم سبز برای هک کنتور ها !

فتنه گران متوهم ظاهراقصد درمان خود را نداشته و پس از درگیری های متعدد در فضای سایبر پیرامون موسوی و کروبی با خودشان ، این بار به فکر ارائه طرح های جدید برای هک کنتور های آب و برق و گاز افتاده اند !در آخرین حرکت جالب خارج نشینان برای جو سازی علیه نظام ، مطالب مضحکی پیرامون هک کردن کنتور ها برای رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز منتشر شده که به نوبه خود جالب است.

انتشار موارد مذکور برای هک کنتور ها جهت مقابله با طرح هدفمندی یارانه هاست، در روشهای ارائه شده به هک کنتور تلفن هم اشاره شده است و این در حالی است که  طرح هدفمندی یارانه ها تلفن را در بر نمی گیرد.
گفتنی است طرح هدفمندی یارانه ها به اعتراف ضد انقلاب علیرغم پیش بینی هایشان با همراهی مردم کاملا موفق اجرا شده و این مهم باعث شده تا آنها برای جو سازی اقدام به انتشار راهکارهای هک کنتور نمایند!
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک